Main Dishes

Kobah Laban

952 Calories

86 SR

Shakriah

694 Calories

97 SR

Grape Leaves Meat

538 Calories

97 SR

Frika Meat

910 Calories

97 SR

Lamb with Rice

704 Calories

103 SR

Okra Meat

908 Calories

84 SR

Molokhia Chicken

440 Calories

65 SR

Kobah Cenia

685 Calories

86 SR

Salmon Fillet Shameiah

321 Calories

120 SR